Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky nájmu osobných vozidiel


Autostrom s.r.o.

so sídlom 82 Macov 930 32, IČO: 51 202 131

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41071/T

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

· Tieto všeobecné podmienky nájmu vozidiel (ďalej len "VP") upravujú všetky vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom vznikajúce na základe alebo v súvislosti so zmluvou o nájme dopravného prostriedku (ďalej len "nájomná zmluva"), prípadne s akoukoľvek inou zmluvou alebo dohodou uzatvorenou na základe alebo v súvislosti s nájomnou zmluvou, ako aj všetky vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak nie je v týchto VP alebo v nájomnej zmluve výslovne uvedené inak, alebo ak nie je výslovne vylúčená platnosť VP ako celku alebo platnosť len niektorých ustanovení VP.

· Odplatné prenechanie jednotlivých Predmetov leasingu Nájomcovi do užívania vo forme nájmu a poskytovanie súvisiacich Služieb je predmetom jednotlivých nájomných zmlúv. Tieto VP sú súčasťou každej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom.

· V rozsahu, v akom sa ustanovenia nájomnej zmluvy líšia od VP, sú rozhodujúce sú ustanovenia nájomnej zmluvy.

 • KONANIE A PODPISOVANIE NÁJOMCU

· Právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými listinami vyhotovenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

· Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Prenajímateľom iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony.

· Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byt udelené v písomnej forme, a musí byť dostatočne určité. Podpis Nájomcu na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre Prenajímateľa vyhovujúcim spôsobom. Nájomca sa zaväzuje, že Prenajímateľovi bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstva.

· Prenajímateľ je pri každom úkone s Nájomcom oprávnený požadovať preukázanie jeho totožnosti a Nájomca je povinný tejto žiadosti Prenajímateľa vyhovieť.

· Nájomca - fyzická osoba preukazuje Prenajímateľovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Fyzická osoba konajúca za Nájomcu - právnickú osobu preukazuje svoju totožnosť rovnakým spôsobom ako Nájomca - fyzická osoba.

· Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca. Prenajímateľ je oprávnený v ním stanovených prípadoch podľa vlastného uváženia od Nájomcu žiadať doplňujúce doklady preukazujúce pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Nájomcom. Nájomca súhlasí s tým, aby si Prenajímateľ vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti, prípadne iných doplňujúcich dokladov, ktoré mu Nájomca predložil a tieto fotokópie uchoval v rámci informácií o Nájomcovi.

· Ak za Nájomcu koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva, Prenajímateľ overuje totožnosť zástupcu a zástupca predkladá Prenajímateľovi doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie.

3 PREDMET NÁJMU

Objednávka, odovzdanie a prevzatie nájmu

1.1.1 Nájomca môže prejaviť svoju vôľu užívať predmet nájmu formou nájmu vozidla písomne, e-mailom, alebo telefonicky (ďalej len "Žiadosťo nájom vozidla") pričom uvedie najmä špecifikáciu predmetu nájmu a jeho príslušenstva, požadovaný termín jeho dodania, dĺžku trvania zmluvy o nájme, prípadne aj predpokladaný ročný počet odjazdených kilometrov, rozsah požadovaných súvisiacich Služieb a ďalšie podstatné skutočnosti. Žiadosť o nájom vozidla je nezáväzná a má len informatívny charakter, jej prevzatím zo strany Prenajímateľa nevzniká medzi ním a Nájomcom nájomná zmluva, ani žiadny iný záväzkový vzťah a Prenajímateľovi z nej nevzniká žiadna povinnosť voči Nájomcovi.

1.1.2 Dodávateľa predmetu nájmu vyberie Prenajímateľ sám. Pokiaľ žiadny z dodávateľov nie je schopný dodať predmet nájmu podľa špecifikácie uvedenej v Žiadosti o nájom vozidla, Prenajímateľ a Nájomca sa dohodnú na zmene špecifikácie predmetu nájmu.

1.1.3 Na základe Žiadosti o nájom vozidla Prenajímateľ vypracuje cenovú ponuku (ďalej len "Cenová ponuka") a predloží ju Nájomcovi. V Cenovej ponuke je v súlade so Žiadosťou o nájom vozidla uvedená najmä špecifikácia predmetu nájmu a jeho príslušenstva, obstarávacia cena predmetu nájmu, dĺžka trvania nájomného vzťahu a rozsah požadovaných súvisiacich Služieb. Prenajímateľ je viazaný predloženou Cenovou ponukou po dobu jedného mesiaca odo dňa jej predloženia Nájomcovi.

To neplatí v prípade:

a) zmeny kúpnej ceny predmetu nájmu zo strany dodávateľa alebo vzniku dodatočných nákladov Prenajímateľa súvisiacich s obstaraním predmetu nájmu, s nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu nájmu alebo s jeho uvedením do prevádzky; alebo

 • zmeny daňových, colných alebo cenových predpisov platných na území SR v čase po predložení Cenovej ponuky Nájomcovi;

pričom vo všetkých vyššie uvedených prípadoch prestáva byť Prenajímateľ viazaný predloženou Cenovou ponukou najneskôr dňom účinnosti takejto zmeny.

1.1.4 Podpisom Cenovej ponuky a jej doručením Prenajímateľovi potvrdí Nájomca svoju vôľu uzatvoriť s Prenajímateľom nájomnú zmluvu, pričom doručenie podpísanej Cenovej ponuky Prenajímateľovi sa zároveň považuje za záväznú objednávku zo strany Nájomcu (ďalej len Záväzná objednávka").Nájomca uzavrie s Prenajímateľom nájomnú zmluvu v termíne určenom v podpísanej Cenovej ponuke doručenej Prenajímateľovi.

1.1.5 Po prevzatí Záväznej objednávky Prenajímateľ objedná predmet nájmu špecifikovaný v Záväznej objednávke u dodávateľa a oznámi Nájomcovi predpokladaný termín jeho dodania. Oznámený termín dodania predmetu nájmu je len predbežným termínom. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorené dodanie predmetu nájmu, najmä ak bolo zapríčinené jeho výrobcom, dodávateľom alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (vis major), ani za akúkoľvek škodu vzniknutú Nájomcovi v súvislosti s oneskoreným dodaním predmetu nájmu, ak toto oneskorené dodanie nebolo zavinené Prenajímateľom.

1.1.6 Nájomca je povinný uzatvoriť s Prenajímateľom nájomnú zmluvu najneskôr v deň podpísania protokolu o prevzatí predmetu nájmu (ďalej len "Deň prevzatia predmetu nájmu"). Ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Nájomcu nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že v Deň prevzatia predmetu nájmu došlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, a to v znení, ktoré Nájomcovi predložil na prijatie Prenajímateľ. Ak Nájomca z akéhokoľvek dôvodu zruší svoju Záväznú objednávku, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Nájomcu nedôjde k uzatvoreniu Nájomnej zmluvy, Prenajímateľ je oprávnený uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacej ceny predmetu nájmu. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.

1.1.7 Prenajímateľ písomne alebo telefonicky vyzve Nájomcu k prevzatiu dodaného predmetu nájmu, pričom vo výzve uvedie najmä miesto, dátum a čas prevzatia predmetu nájmu, prípadne ďalšie skutočnosti nevyhnutné k jeho riadnemu prevzatiu (ďalej len "Výzva na prevzatie predmetu nájmu").Nájomca alebo ním poverená oprávnená osoba je povinný prevziať predmet nájmu od Prenajímateľa riadne a včas, t.j. prevziať predmet nájmu od Prenajímateľa v čase, na mieste a za podmienok uvedených vo Výzve na prevzatie predmetu nájmu. Prevzatie predmetu nájmu je Nájomca povinný potvrdiť podpísaním protokolu o prevzatí predmetu nájmu.

1.1.8 Pred podpísaním protokolu o prevzatí predmetu nájmu je Nájomca povinný predmet nájmu s odbornou starostlivosťou prekontrolovať a preskúšať, najmä je povinný overiť, či dodaný predmet nájmu zodpovedá predmetu nájmu špecifikovanému v Záväznej objednávke, overiť presnú identifikáciu predmetu nájmu podľa príslušných dokladov, overiť jeho úplnosť, plnú funkčnosť, nezávadnosť a spôsobilosť na riadne užívanie. Pokiaľ je v zmluve o nájme dohodnutý iný ako bežný účel alebo spôsob užívania PL (napr. jazda v teréne a pod.), Nájomca je povinný prekontrolovať a preskúšať aj to, či je predmet nájmu spôsobilý na tento dohodnutý účel alebo spôsob užívania. Nájomca podpisom protokolu o prevzatí predmetu nájmu potvrdí, že dodaný predmet nájmu s odbornou starostlivosťou prekontroloval, a že dodaný predmet nájmu zodpovedá predmetu nájmu uvedenému v Záväznej objednávke a v príslušných dokladoch, je úplný, plne funkčný a bez vád, spôsobilý na obvyklý alebo dohodnutý účel a spôsob užívania, a že je dodaný riadne a včas. Nájomca podpisom protokolu o prevzatí predmetu nájmu taktiež potvrdí, že predmet nájmu prebral spolu s kompletným príslušenstvom a technickou dokumentáciou. Technická dokumentácia k predmetu nájmu obsahuje najmä návod na jeho obsluhu, prípadne servisnú knižku. Deň podpísania protokolu o prevzatí predmetu nájmu sa považuje za deň prevzatia predmetu nájmu Nájomcom. V deň prevzatia predmetu nájmu vzniká medzi Prenajímateľom a Nájomcom nájomný vzťah, ktorý trvá po dobu stanovenú v príslušnej nájomnej zmluve.

1.1.9 Ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Nájomcu nedôjde k riadnemu a včasnému prevzatiu predmetu nájmu Nájomcom, resp. ak nedôjde k podpísaniu protokolu o prevzatí predmetu nájmu Nájomcom pri faktickom odovzdaní predmetu nájmu Nájomcovi, a to napriek tomu, že Nájomca nebol oprávnený prevzatie predmetu nájmu odmietnuť, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že v okamihu, keď malo dôjsť k riadnemu a včasnému prevzatiu predmetu nájmu Nájomcom v okamihu keď došlo k faktickému odovzdaniu predmetu nájmu Nájomcovi, Nájomca predmet nájmu riadne a včas prevzal a z právneho hľadiska má takéto prevzatie rovnaké účinky ako podpísanie Protokolu o prevzatí predmetu nájmu Nájomcom.

2 Vlastníctvo a užívanie predmetu nájmu

2.1 Prenajímateľ je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky evidovaný ako držiteľ a vlastník predmetu nájmu. Ako doklad preukazujúci oprávnenie Nájomcu užívať predmet nájmu slúži oprávnenie k užívaniu predmetu nájmu vystavené a podpísané Prenajímateľom. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VP, nájomnej zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky.

2.2 Nájomca nie je bez prechádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa oprávnený s predmetom nájmu nakladať iným spôsobom ako je uvedené v týchto VP, v nájomnej zmluve, prípadne v inej písomnej dohode medzi Prenajímateľom a Nájomcom, najmä nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa oprávnený predmet nájmu ďalej prenajať, vypožičať, darovať, predať, poskytnúť ako záloh alebo zábezpeku alebo iným obdobným spôsobom nakladať s predmetom nájmu tak, aby sa tento dostal do dispozície tretej osoby. V prípade porušenia povinností Nájomcu uvedených v prvej vete tohto bodu VP je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z obstarávacej ceny predmetu nájmu. Akékoľvek porušenie povinností uvedených v prvej vete tohto bodu VP bude zo strany Nájomcu taktiež považované za podstatné porušenie nájomnej zmluvy, s možnosťou Prenajímateľa odstúpiť od tejto nájomnej zmluvy. Nárok Prenajímateľa na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.

2.3 Nájomca je povinný Prenajímateľovi bezodkladne písomne oznámiť vznik alebo uplatnenie akýchkoľvek práv tretích osôb k predmetu nájmu, akýkoľvek iný zásah tretích osôb do predmetu nájmu alebo do jeho užívania, akékoľvek škody na predmete nájmu, jeho odcudzenie, stratu a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa vzájomných záväzkových vzťahov medzi Prenajímateľom a Nájomcom vyplývajúcich z VP alebo z nájomnej zmluvy, a to uvedením všetkých dôležitých skutočností. Tieto skutočnosti je Nájomca povinný doložiť všetkými potrebnými dokumentmi, pričom Prenajímateľ má právo podľa vlastného uváženia vyžiadať si od Nájomcu aj iné doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti.

2.4 Nájomca je povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa a príslušné oddelenie polície SR o strate, zničení alebo odcudzení dokumentov k predmetu nájmu alebo príslušenstva predmetu nájmu, najmä o strate, zničení alebo odcudzení osvedčenia o registrácii predmetu nájmu, kľúčov od predmetu nájmu, kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia resp. elektronického zabezpečovacieho systému, prípadne ich kódových štítkov, diaľkového ovládania zamykania, pripadne iného zariadenia, autorádia, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, evidenčného čísla predmetu nájmu, potvrdenia o PZP, pričom náklady spojené so zaobstaraním stratených, zničených alebo odcudzených dokumentov alebo príslušenstva predmetu nájmu znáša v celom rozsahu Nájomca, ktorý je povinný ich nahradiť Prenajímateľovi.

2.5 Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v prevádzkyschopnom stave, užívať predmet nájmu len spôsobom stanoveným jeho výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu, technickými podmienkami prevádzky, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené jeho výrobcom, ako aj bezpečnostné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, užívať predmet nájmu spôsobom zodpovedajúcim charakteru predmetu nájmu a jeho obvyklému alebo dohodnutému účelu a spôsobu užívania a tiež vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a ani nehrozil jej vznik, aby nedochádzalo alebo nehrozilo poškodenie, strata, odcudzenie, nadmerné opotrebovanie alebo zničenie predmetu nájmu, a aby neboli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu predmetu nájmu (ďalej len "Bežný spôsob užívania"). Predmet nájmunesmie byť použitý najmä k rýchlostnej jazde, súťaženiu, preprave nebezpečných látok, cvičným jazdám, nesmie byť prekročená najväčšia prípustná celková resp. užitočná hmotnosť predmetu nájmu a pod. Stupeň opotrebenia predmetu nájmu musí zodpovedať Bežnému spôsobu užívania predmetu nájmu.

2.6 Nájomca je povinný s predmetom nájmu zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, je najmä povinný pred každým použitím predmetu nájmu skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík. V prípade zistenia vád na predmete nájmu, ktoré možno odstrániť v rámci bežnej údržby je Nájomca povinný tieto vady odstrániť na svoje náklady, pričom Prenajímateľ nie je v žiadnom prípade povinný tieto náklady Nájomcovi nahradiť. V prípade zistenia vád na predmete nájmu, ktoré nemožno odstrániť v rámci bežnej údržby (ďalej len "Vady na predmete nájmu") je Nájomca povinný bezodkladne o týchto Vadách na predmete nájmu informovať Prenajímateľa (telefonicky, emailom). Prenajímateľ je povinný podľa povahy zistených Vád na predmete nájmu zabezpečiť ich odstránenie v Prenajímateľom učenom servisnom stredisku, pričom Nájomca je v tomto prípade oprávnený a zároveň aj povinný vykonať neodkladnú opravu len takých Vád na predmete nájmu, pri ktorých hrozí v prípade ich okamžitého neodstránenia vznik alebo zväčšenie rozsahu škody, alebo ktorých okamžité neodstránenie by ohrozilo život alebo zdravie Nájomcu, prípadne tretích osôb. Nájomca nie je oprávnený k žiadnym iným technickým zásahom na predmete nájmu, s výnimkou vykonávania bežnej údržby podľa inštrukcií výrobcu predmetu nájmu, prípadne zmluvného autorizovaného servisného strediska, ak nie je v týchto VP uvedené inak. Nájomca je povinný priviezť predmet nájmu do Prenajímateľom určeného servisného strediska a strpieť obmedzenie užívania predmetu nájmu z dôvodu zistených Vád na predmete nájmu, a to až do ich odstránenia prostredníctvom servisného strediska.

2.7 Ak v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem pri užívaní predmetu nájmu Nájomcom, prípadne osobou konajúcou v mene Nájomcu, alebo v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu predmetu nájmu boli príslušným oddelením polície SR, prípadne iným orgánom verejnej moci v SR alebo v zahraničí uložené akékoľvek pokuty alebo iné sankcie, Nájomca je povinný všetky takto uložené pokuty alebo iné sankcie zaplatiť na svoj účet, pričom Prenajímateľ nie je v žiadnom prípade povinný ich zaplatenie Nájomcovi nahradiť.

2.8 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na území tých štátov, pre územie ktorých je predmet nájmu v súlade s týmito VP poistený. Územná platnosť poistenia predmetu nájmu je uvedená v podmienkach poistenia.

2.9 Nájomca je povinný pri parkovaní vždy uviesť do aktívneho stavu elektronický zabezpečovací systém, ak je ním predmet nájmu vybavený, ako aj použiť všetky mechanické zabezpečovacie zariadenia, ktorými je predmet nájmu vybavený, a to tak, aby sa v maximálne možnej miere predchádzalo odcudzeniu PL.

2.10 Ak Nájomca podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v týchto VP alebo v nájomnej zmluve, alebo ak podľa názoru Prenajímateľa hrozí zo strany Nájomcu takéto porušenie, je Prenajímateľ aj bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom kedykoľvek skontrolovať stav predmetu nájmu a spôsob jeho užívania a zároveň je oprávnený Nájomcovi predmet nájmu dočasne odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípade je Nájomca povinný Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, umožniť neobmedzený prístup k predmetu nájmu, strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom kontroly predmetu nájmu a strpieť tiež prípadný odvoz predmetu nájmu alebo iné opatrenia potrebné na jeho odobratie alebo zabránenie jeho ďalšieho užívania Nájomcom. Nájomca týmto zároveň dáva Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, výslovný súhlas na prístup k predmetu nájmu, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa predmet nájmu nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Nájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Nájomcu. Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, všetky náklady spojené so zaistením predmetu nájmu, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom, vykonáva kontrolu predmetu nájmu, prípadne odobratie predmetu nájmu a realizuje právo prístupu k predmetu nájmu, je Nájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom požiada. Ak je predmet nájmu umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Nájomca nemá vlastnícke, pripadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom prístup k predmetu nájmu, je Nájomca povinný zabezpečiť Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom prístup k predmetu nájmu najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

2.11 Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia vyhotoviť obrazové, zvukové alebo iné záznamy predmetu nájmu, ktorejkoľvek jeho časti, prípadne dokladov a iných dokumentov súvisiacich s nadobudnutím a užívaním predmetu nájmu, ak je to podľa vyhlásenia Prenajímateľa potrebné na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného Prenajímateľom. Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

· Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné (a každú inú platbu) riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VP a v nájomnej zmluve. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné Prenajímateľovi vo výške dohodnutej v nájomnej zmluve, a to na základe splátkového kalendára, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu nájomnej zmluvy.

· Nájomné alebo akákoľvek inú úhradu, ktoré je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi na základe týchto VP alebo nájomnej zmluvy je v mene Euro a bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Sadzba DPH je stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v splátkovom kalendári je DPH vyčíslená osobitne. Nájomca je povinný nájomné a iné platby zaplatiť Prenajímateľovi v dohodnutej mene, s DPH vo výške uvedenej v splátkovom kalendári. Nájomca je povinný nájomné zaplatiť v plnej výške bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov zo svojho bežného účtu na bežný účet Prenajímateľa, s uvedením čísla nájomnej zmluvy ako variabilného symbolu platby.

· Nájomca je povinný zabezpečiť, aby nájomné alebo akákoľvek iná úhrada bola pripísaná na účet Prenajímateľa najneskôr v deň splatnosti určenom v splátkovom kalendári.

· V prípade omeškania Nájomcu so zaplatením nájomného alebo akejkoľvek inej úhrady je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Nezaplatenie nájomného sa podľa výslovnej dohody Prenajímateľa a Nájomcu považuje sa za podstatné porušenie Nájomnej zmluvy zo strany Nájomcu a Prenajímateľ má v takom prípade právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy.

· Prenajímateľ má právo na náhradu všetkých skutočne vynaložených nákladov na predmet nájmu, ktoré nie sú súčasťou jednotlivých platieb.Nájomca sa zaväzuje náklady na predmet nájmu nahradiť Prenajímateľovi riadne a včas, a to na základe osobitnej faktúry vystavenej Prenajímateľom. Nákladmi na predmet nájmu sú podľa dohody Prenajímateľa a Nájomcu:

a) náklady na opravu vzniknuté v dôsledku škody na predmetu nájmu, ktoré nie sú kryté poistením predmetu nájmu, alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť;

b) suma vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne suma za nelikvidovanú časť škody;

c) náklady na náhradné vozidlo, ktoré boli Prenajímateľom uhradené nad rámec rozsahu služieb dohodnutých s Nájomcom.

 • SLUŽBY

6.1.1 Daň z motorových vozidiel a diaľničná známka

Prenajímateľ je povinný ešte pred odovzdaním predmetu nájmu Nájomcovi, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, zaplatiť za predmet nájmu daň z motorových vozidiel a diaľničnú známku pre územie Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.

 • Poistenie

Prenajímateľ na vlastné náklady zabezpečí uzatvorenie zmluvy o PZP (povinné zmluvné poistenie) a zmluvy o havarijnom poistení (v rozsahu poškodenie alebo zničenie predmetu nájmu alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; - poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); - krádež predmetu nájmu alebo jeho častí; - vandalizmus, lúpežné prepadnutie) predmetu nájmu. Prenajímateľ zároveň zabezpečí, aby na predmet nájmu bola uzatvorená aj zmluva o medzinárodnom poistení zodpovednosti za škodu - tzv. Zelená karta, ak sa Prenajímateľ a Nájomca písomne nedohodli inak. Územná platnosť poistenia je v takom prípade uvedená v príslušných podmienkach poistenia.

Rozsah poistného krytia stanoví Prenajímateľ v závislosti od druhu predmetu nájmu. Takto stanovený rozsah krytia bude uvedený v príslušných podmienkach poistenia a Nájomca sa zaväzuje ho akceptovať.

Potvrdenie o uzatvorení PZP pre územie Slovenskej republiky - tzv. Biela karta, prípadne aj pre zahraničie - tzv. Zelená karta, je súčasťou dokumentov odovzdaných Nájomcovi s predmetom nájmu.

Nájomca je povinný oboznámiť sa s príslušnými podmienkami poistenia predmetu nájmu a dodržiavať ich počas celej doby trvania nájomného vzťahu. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností Nájomcu, ktoré mu boli uložené v podmienkach poistenia, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky, v týchto VP alebo v nájomnej zmluvy, v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo zníži poskytnutie poistného plnenia, alebo v prípade vzniku vyššej škody ako je stanovený rozsah krytia, Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi celú škodu vzniknutú na predmete nájmu, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočne vzniknutou škodou na predmete nájmu a poskytnutým poistným plnením.

6.1.3 Spoločné ustanovenia o poistení predmetu nájmu a o vzniku a likvidácii poistnej udalosti

Nájomca je povinný dbať, aby poistná udalosť na predmete nájmu nenastala. Pokiaľ poistná udalosť na predmete nájmu hrozí, Nájomca je povinný na svoje náklady, s ohľadom na okolnosti a svoje možnosti, vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody hroziacej na predmete nájmu, a ak odvrátenie hroziacej škody nie je možné, je Nájomca povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na zmenšenie rozsahu škody vzniknutej na predmete nájmu.

V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti na predmete nájmu je Nájomca povinný:

 • postupovať podľa inštrukcií týkajúcich sa postupu v prípade poistnej udalosti na predmete nájmu. Ak si riešenie poistnej udalosti na predmete nájmu vyžaduje osobitné pokyny Prenajímateľa, Nájomca je povinný bezodkladne si tieto pokyny od Prenajímateľa vyžiadať a ďalej postupovať v súlade s týmito pokynmi;
 • okamžite oznámiť túto poistnú udalosť príslušnému oddeleniu polície SR (najmä v prípade odcudzenia predmetu nájmu, v prípade úmyselného poškodenia predmetu nájmu, alebo v prípade podozrenia, že došlo k trestnému činu). Ak je políciou spísaný záznam o nehode, priestupku alebo trestnom čine (napr. hlásenie o oznámení odcudzenia predmetu nájmu, a pod.), je Nájomca povinný vyžiadať si od polície kópiu tohto záznamu a bezodkladne ho doručiť Prenajímateľovi;
 • písomne oznámiť vznik tejto poistnej udalosti Prenajímateľovi doručením vyplneného tlačiva na oznamovanie poistných udalostí, a to najneskôr do 24 hodín od zistenia vzniku poistnej udalosti. Tlačivá na oznamovanie poistných udalostí sú súčasťou dokumentov odovzdaných Nájomcovi;
 • zabezpečiť dôkazy a podklady nevyhnutné na uplatnenie, prípadne vymáhanie poistného plnenia voči príslušnej poisťovni. Ak je podmienkou vyplatenia poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne záznam polície o poistnej udalosti, je Nájomca povinný tento záznam zabezpečiť a bezodkladne ho doručiť Prenajímateľovi.

Nájomca je povinný Prenajímateľovi v celom rozsahu nahradiť škodu, ktorá na predmete nájmu vznikne v prípade jeho používania v tých krajinách, na ktorých územie sa platnosť jeho poistenia nevzťahuje.

V prípade rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na predmete nájmu, keď jeho oprava je neekonomická, Prenajímateľ ukončí nájomnú zmluvu a vykoná záverečné vyúčtovanie. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné na vyplatenie poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne.

Vznik, pripadne trvanie poistnej udalosti na predmete nájmu nemajú vplyv na povinnosť Nájomcu platiť nájomné , pričom táto jeho povinnosť trvá počas celej doby trvania nájomného vzťahu, ak nie je v nájomnej zmluve uvedené inak.

6.4 Údržba a opravy

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom predmetu nájmu, vrátane dodania a výmeny častí predmetu nájmu opotrebovaných v súvislosti s Bežným spôsobom užívania predmetu nájmu a tiež všetky záručné a pozáručné opravy predmetu nájmu a opravu defektov (ďalej len "Servisný úkon").

Nájomca je povinný dodržiavať plán údržby predmetu nájmu stanovený jeho výrobcom, vrátane povinnosti vykonať servisnú prehliadku predmetu nájmu v čase stanovenom jeho výrobcom alebo podľa servisného indikátora alebo po odjazdení stanoveného počtu kilometrov, pričom povolená tolerancia pre vykonanie servisnej prehliadky je v rozmedzí +/- 500 odjazdených kilometrov oproti stanovenému počtu kilometrov.

Nájomca je povinný predmet nájmu po predchádzajúcej dohode s Prenajímateľom pristaviť v dohodnutom termíne na Servisný úkon v Prenajímateľom určenom servisnom stredisku (ďalej len "Servisné stredisko"). Ak z charakteru vady na predmete nájmu vyplýva potreba vykonať Servisný úkon okamžite, pričom tento Servisný úkon nie je možné vykonať v servisnom stredisku určenom Prenajímateľom, Nájomca je povinný bezodkladne o tom informovať Prenajímateľa a na základe jeho súhlasu je povinný bezodkladne zabezpečiť vykonanie Servisného úkonu v autorizovanom servise, ktorý nie je zmluvným servisom Prenajímateľa.

Ak Servisný úkon bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa nebol vykonaný v určenom servisnom stredisku, alebo ak bol Servisný úkon vykonaný vo väčšom rozsahu ako ho Prenajímateľ odsúhlasil - autorizoval, alebo ak vykonanie Servisného úkonu Prenajímateľ neodsúhlasil - neautorizoval, má Prenajímateľ právo požadovať priamo od Nájomcu úhradu všetkých nákladov a náhradu celej škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonaním takéhoto Servisného úkonu. Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi náklady za vykonanie akéhokoľvek Servisného úkonu aj v tom prípade, ak bola zo strany servisného strediska zamietnutá žiadosť o záručnú opravu predmetu nájmu v dôsledku nedodržania výrobcom stanoveného plánu údržby predmetu nájmu zo strany Nájomcu.

Údržba a opravy predmetu nájmu v sebe nezahŕňa:

a) údržbu, opravy alebo výmenu akýchkoľvek vykonaných úprav predmetu nájmu, ktoré na svoje náklady vykonal Nájomca, vrátane akýchkoľvek zariadení, dielov, doplnkov a reklamných alebo iných označení, ktoré na predmete nájmu na svoje náklady namontoval Nájomca;

b) údržbu, opravy alebo výmenu poškodených súčastí alebo príslušenstva predmetu nájmu, ak k ich poškodeniu došlo v dôsledku porušenia povinností Nájomcu vyplývajúcich z týchto VP alebo z Nájomnej zmluvy, a to aj v dôsledku nedbanlivosti Nájomcu (najmä z dôvodu použitia prevádzkových náplní alebo pohonných hmôt v rozpore s odporúčaním výrobcu predmetu nájmu, z dôvodu nedostatočnej hladiny prevádzkových náplní, z dôvodu nedodržania výrobcom stanoveného plánu údržby predmetu nájmu a pod.);

c) opravu vád a poškodení na predmete nájmu, na jeho súčasti alebo príslušenstve, ak tieto vady a poškodenia na predmete nájmu, na jeho súčasti alebo príslušenstve nezodpovedajú Bežnému spôsobu užívania predmetu nájmu;

d) špeciálne úkony vykonané na žiadosť Nájomcu, a to najmä poplatok za expresné vykonanie akéhokoľvek Servisného úkonu, prípadne poplatok za vykonanie akéhokoľvek Servisného úkonu mimo otváracích hodín príslušného servisného strediska,

e) dodanie a opravu pneumatík, ak opotrebovanie alebo poškodenie pôvodných pneumatík nezodpovedá Bežnému spôsobu užívania predmetu nájmu, najmä ak došlo k nadmernému opotrebovaniu alebo poškodeniu pneumatík v dôsledku prehustenia alebo podhustenía pneumatík, a pod.;

f) doplnenie prevádzkových kvapalín, náplne klimatizácie a nemrznúcich zmesí do ostrekovačov;

g) umývanie predmetu nájmu, ošetrovanie laku jeho karosérie a čistenie interiéru predmetu nájmu.

7 UKONČENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE PREDMETU NÁJMU

 • Riadne ukončenie nájomnej zmluvy

· Ak sa Prenajímateľ a Nájomca písomne nedohodnú inak, k riadnemu ukončeniu nájomnej zmluvy dôjde uplynutím doby trvania nájomného vzťahu uvedenej v nájomnej zmluve, nie však skôr ako dôjde k vráteniu predmetu nájmu Prenajímateľovi.

 • Predčasné ukončenie nájomnej zmluvy

7.2.1 Prenajímateľ a Nájomca sú oprávnení vypovedať nájomnú zmluvu kedykoľvek. Výpoveď nájomnej zmluvy musí byť písomná a riadne doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota sú tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane.

7.2.2 Prenajímateľ a Nájomca sú oprávnení odstúpiť nájomnej zmluvy iba v niektorom z prípadov uvedených v týchto VP, ako aj v prípade podstatného porušenia povinnosti vyplývajúcej z týchto VP. Odstúpenie od nájomnej zmluvy musí byť písomné a riadne doručené druhej zmluvnej strane, účinnosť nadobúda dňom doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je uvedené inak. Účinnosťou odstúpenia od nájomnej zmluvy v žiadnom prípade nevzniká právo niektorej zo zmluvných strán žiadať vrátenie akéhokoľvek plnenia uskutočneného druhou zmluvnou stranou na základe alebo v súvislosti s nájomnou zmluvou predo dňom účinnosti tohto odstúpenia.

7.2.3 Prenajímateľ je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť najmä z týchto dôvodov:

a) ak sa Nájomca dostal do omeškania so zaplatením nájomného, jeho časti alebo akejkoľvek inej úhrady, prípadne ak sa Nájomca dostal do omeškania s plnením akéhokoľvek iného peňažného alebo nepeňažného záväzku voči Prenajímateľovi alebo

b) ak bol na majetok Nájomcu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, bola povolená reštrukturalizácia, alebo bol podaný návrh na začatie iného obdobného konania, ktorý podľa posúdenia Prenajímateľa bol podaný opodstatnene, alebo ak je Nájomca v zmysle príslušných slovenských alebo zahraničných všeobecne záväzných právnych predpisov v úpadku; alebo

c) ak Nájomca užíva predmet nájmu iným než Bežným spôsobom užívania predmetu nájmu v dôsledku čoho Prenajímateľovi vznikla škoda, pripadne Prenajímateľovi hrozí vznik škody; alebo

d) v prípade smrti Nájomcu, alebo ak Nájomca rozhodol o svojom zrušení s likvidáciou alebo bez likvidácie, o zmene právnej formy, o kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, o znížení základného imania, o zmenách v zložení svojich štatutárnych orgánov, alebo o inej záležitosti, ktorá by podľa uváženia Prenajímateľa podstatným spôsobom mohla ovplyvniť platobnú schopnosť Nájomcu; alebo

e) ak došlo k podstatnej zmene u Nájomcu, ktorá by podľa uváženia Prenajímateľa mohla podstatným spôsobom ovplyvniť platobnú schopnosť Nájomcu, najmä začatie súdneho, rozhodcovského alebo obdobného konania alebo správneho konania proti Nájomcovi; alebo

f) ak dôjde k premiestneniu sídla Nájomcu mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa; alebo

g) ak bola s predmetom nájmu spáchaná trestná činnosť alebo ak hrozí alebo už bolo začaté trestné stíhanie Nájomcu, alebo štatutárneho orgánu, prípadne člena štatutárneho orgánu Nájomcu; alebo

h) ak Nájomca pri uzatváraní nájomnej zmluvy alebo v súvislosti s ich uzatváraním uviedol
Prenajímateľovi nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje, vrátane údajov o svojej
ekonomickej a finančnej situácii alebo činnosti, alebo zamlčal skutočnosti alebo okolnosti, za ktorých by Prenajímateľ podľa vlastného uváženia nebol s Nájomcom nájomnú zmluvu uzatvoril.

7.2.4 V prípade výpovede alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi všetky finančné záväzky splatné ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy. Ak Prenajímateľ a Nájomca uzatvorili viacero nájomných zmlúv, a ak v súlade s týmito VP nastal dôvod na predčasné ukončenie ktorejkoľvek z týchto nájomných zmlúv, Prenajímateľ a Nájomca sú oprávnení, podľa vlastného uváženia, predčasne ukončiť výpoveďou alebo odstúpením ktorúkoľvek z týchto nájomných zmlúv, prípadne všetky nájomné zmluvy.

7.2.5 V prípade vzniku totálnej škody na predmete nájmu dôjde k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy ku dňu, kedy došlo k totálnej škode na predmete nájmu, pričom povinnosť Nájomcu platiť nájomné zaniká až dňom doručenia rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na predmete nájmu.

· V prípade odcudzenia predmetu nájmu dôjde k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy ku dňu, kedy preukázateľne došlo zo strany Nájomcu k hláseniu o oznámení odcudzenia predmetu nájmu na príslušnom oddelení polície SR, pričom povinnosť Nájomcu platiť nájomné zaniká až dňom, kedy bolo Prenajímateľovi v súlade s Trestným poriadkom doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania.

 • Vrátenie predmetu nájmu
 • V prípade uplynutia doby trvania nájomného vzťahu, ako aj v prípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy je Nájomca povinný vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr však v deň nasledujúci po dni, kedy nastala niektorá zo skutočností uvedených vo VP; to neplatí v prípade vzniku totálnej škody na predmete nájmu a tiež v prípade odcudzenia predmetu nájmu.
 • Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi na vopred dohodnutom mieste, ak miesto vrátenia predmetu nájmu nebolo vopred dohodnuté, Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu na mieste písomne určenom Prenajímateľom, a ak miesto vrátenia predmetu nájmu nebolo ani písomne určené Prenajímateľom, Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v mieste sídla Prenajímateľa. Nájomca znáša nebezpečenstvo škody na predmete nájmu až do okamihu riadneho vrátenia predmetu nájmu Prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k opotrebovaniu predmetu nájmu spôsobenému Bežným spôsobom užívania predmetu nájmu, k jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Nájomca je povinný Prenajímateľovi vrátiť predmet nájmu aj s kompletným príslušenstvom, technickou dokumentáciou, prípadne dokumentáciou pre užívateľa, ktoré Nájomca získal od Prenajímateľa, najmä je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi kľúče od predmetu nájmu, kľúče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, resp. elektronického zabezpečovacieho systému predmetu nájmu, diaľkové ovládanie zamykania, prípadne iného zariadenia, autorádio, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, servisnú knižku.
 • Všetky náklady, ktoré Prenajímateľovi vzniknú neodovzdaním kompletného príslušenstva predmetu nájmu, technickej dokumentácie, je Prenajímateľ oprávnený Nájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu čistý a s vyčisteným interiérom, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený všetky náklady na vyčistenie predmetu nájmu alebo jeho interiéru Nájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.
 • Pri vrátení predmetu nájmu Prenajímateľ vykoná kontrolu jeho stavu. Nájomca zodpovedá za nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu, ako aj za všetky vady a poškodenia, ktoré predmet nájmu má v čase tejto kontroly, a ktoré neboli Nájomcom riadne nahlásené alebo odstránené v súlade s týmito VP, a to aj v prípade, ak sa tieto vady alebo poškodenia predmetu nájmu stanú zjavné až v čase po vykonaní tejto kontroly. Prenajímateľ je oprávnený všetky náklady na odstránenie týchto vád a poškodenia predmetu nájmu vyúčtovať Nájomcovi a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.
 • Prenajímateľ a Nájomca potvrdia vrátenie predmetu nájmu podpísaním Protokolu o vrátení predmetu nájmu, pričom podpísaním tohto protokolu zo strany Prenajímateľa a Nájomcu sa predmet nájmu považuje za riadne vrátený Prenajímateľovi. V Protokole o vrátení predmetu nájmu sa uvedie prípadné nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu, ako aj všetky jeho vady a poškodenia zistené pri kontrole stavu predmetu nájmu, chýbajúce príslušenstvo predmetu nájmu, technická dokumentácia, počet odjazdených kilometrov a dátum podpísania Protokolu o vrátení predmetu nájmu.
 • Ak nedôjde k vráteniu predmetu nájmu v lehote uvedenej v bode 7.3.1 týchto VP, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ (dvesto Euro) za každý, aj začatý kalendárny deň, v ktorom je Nájomca v omeškaní s vrátením predmetu nájmu. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením o zmluvnej pokute dotknutý. Prenajímateľ je teda oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku omeškania Nájomcu s vrátením predmetu nájmu, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.
 • Ak nedôjde k vráteniu predmetu nájmu Nájomcom v lehote uvedenej v bode 7.3.1 týchto VP, Prenajímateľ je aj bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, Nájomcovi predmet nájmu odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípad je Nájomca povinný Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, umožniť neobmedzený prístup k predmetu nájmu a strpieť tiež jeho prípadný odvoz alebo iné opatrenia potrebné na zabránenie ďalšieho užívania predmetu nájmu Nájomcom. Nájomca týmto zároveň dáva Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, výslovný súhlas na prístup k predmetu nájmu, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa predmet nájmu nachádza, a to aj vtedy, ak sa predmet nájmu nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Nájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania alebo bydliska Nájomcu. Nájomca sa zaväzuje nahradiť všetky náklady Prenajímateľa, prípadne tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom, spojené so zaistením predmetu nájmu, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom, vykonáva toto odobratie predmetu nájmu a realizuje právo prístupu k predmetu nájmu, je Nájomca povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Prenajímateľom požiada. Ak bude predmet nájmu umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Nájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom prístup k predmetu nájmu, je Nájomca povinný zabezpečiť Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom prístup k predmetu nájmu najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade nesplnenia niektorej z povinností uvedených v tomto bode VP je Prenajímateľ je oprávnený uplatniť si u Nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacej ceny predmetu nájmu. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.

8 Záverečné vyúčtovanie

Záverečným vyúčtovaním sa rozumie vzájomné finančné vyúčtovanie medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré vykoná Prenajímateľ najneskôr 30 dní po riadnom alebo predčasnom ukončení príslušnej nájomnej zmluvy (ďalej len "Záverečné vyúčtovanie"). V prípade vzniku totálnej škody na predmete nájmu sa Záverečné vyúčtovanie vykoná až v čase, keď bude známa výška poistného plnenia poskytnutého zo strany príslušnej poisťovne. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania preplatok zo strany Nájomcu, Prenajímateľ dobropisuje tento preplatok Nájomcovi v lehote uvedenej v dobropise vystavenom Prenajímateľom. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania nedoplatok zo strany Nájomcu, Nájomca je povinný zaplatiť tento nedoplatok Prenajímateľovi najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre vystavenej Prenajímateľom.

9 Ochrana osobných údajov

V zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje prenajímateľ nájomcovi - dotknutej osobe nasledovné informácie pri získavaní jeho osobných údajov:

Prenajímateľ je v zmysle uvedených predpisov o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom, nakoľko určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Účely spracúvania a právny základ

Prenajímateľ spracúva bežné osobné údaje nájomcu za účelom vedenia klientskej databázy, riadenia vzťahov s klientmi, plnenia si povinnosti z nájomnej zmluvy a vyúčtovania nájomného.

Právnym základom uvedeného spracúvania osobných údajov nájomcu je nevyhnutnosť na plnenie nájomnej zmluvy, ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

Prenajímateľ zároveň spracúva osobné údaje nájomcu - obrazový záznam jeho podobizne a postavy, prostredníctvom kamerového systému umiestneného v súkromných priestoroch prenajímateľa. Účelom spracúvania týchto údajov je odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia v súkromných priestoroch prenajímateľa.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prenajímateľa, ktorým je zaistenie bezpečnosti, ochrana obchodného tajomstva a ochrana majetku prenajímateľa a jeho zamestnancov.

Príjemcovia osobných údajov

Prenajímateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prenajímateľ poskytnúť osobné údaje svojim zmluvným partnerom, ktorí pre prenajímateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, či auditu.

Prenajímateľ neprenáša osobné údaje nájomcu do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Prenajímateľ uchováva osobné údaje nájomcu vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu nájomcu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude prenajímateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prenajímateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku).

Práva nájomcu ako dotknutej osoby

 • právo požadovať od prenajímateľa prístup k osobným údajov- nájomca má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvané jeho osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú osobné údaje uchovávané).
 • právo na výmaz osobných údajov -nájomca má právo dosiahnuť, aby prenajímateľ bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, a prenajímateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) nájomca odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) nájomca namieta voči spracúvaniu osobných údajov, (iv) osobné údaje nájomcu sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - nájomca má právo, aby prenajímateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (i) nájomca napadne správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiada o obmedzenie ich použitia, (iii) prenajímateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich nájomca na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) nájomca namietal voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prenajímateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi nájomcu.
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - nájomca má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu jeho osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prenajímateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prenajímateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prenajímateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje nájomcu, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami nájomcu, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak sa osobné údaje nájomcu spracúvajú na účely priameho marketingu, má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • právo na prenososobných údajov - nájomca má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol prenajímateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môže nájomca uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na jeho súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • nájomca má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne ovplyvňujú.

Nájomca si vyššie uvedené práva môže uplatniť osobne u prenajímateľa alebo písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla prenajímateľa alebo elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: laco.csukas@gmail.com

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov u prenajímateľa, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prenajímateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov nájomcovi ako aj Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Zároveň má nájomca právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, v prípade ak prenajímateľ nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby alebo spracúvanie osobných údajov nebude v súlade so zásadami spracúvania v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov.

Ďalšie údaje

Poskytovanie osobných údajov nájomcom je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Požadované osobné údaje je nájomca povinný prenajímateľovi poskytnúť na stanovené účely.

Prenajímateľ nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby (nájomcu) založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

10 OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

Nájomca je povinný všetky oznámenia, žiadosti a akúkoľvek komunikáciu s Prenajímateľom uskutočňovať písomnou formou doručenou osobne, poštou, prípadne inou treťou osobou. V prípadoch stanovených Prenajímateľom je Nájomca oprávnený doručiť písomnosť e-mailom.

Kontaktné údaje Prenajímateľa:

Ladislav Csukás, tel.: 00421 907 762 929, email: laco.csukas@gmail.com

Nájomca je povinný oznámenie, žiadosť, prípadne akúkoľvek inú písomnosť uskutočniť tak, aby táto písomnosť bola určitá, zrozumiteľná, správna a presná, bola datovaná a podpísaná Nájomcom, prípadne oprávnenou osobou. Prenajímateľ nie je povinný overovať správnosť, presnosť ani úplnosť údajov, ktoré Nájomca uviedol v písomnosti podľa predchádzajúcej vety.

11 ZAPOČÍTANIE

Výhradne Prenajímateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Nájomcovi proti pohľadávkam Nájomcu voči Prenajímateľovi.

12 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto VP tvoria neoddeliteľnú každej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Prenajímateľ je oprávnený v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia tieto VP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Nájomca je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VP písomným oznámením doručeným Prenajímateľovi do 15 dni odo dňa, kedy bolo znenie VP doručené Nájomcovi. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky VP nadobudnú účinnosť dňom uvedeným vo VP. Ak Nájomca do 15 dní od doručenia VP vyjadrí svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Prenajímateľovi a medzi Prenajímateľom a Nájomcom nedôjde k dohode, zostávajú pre zmluvné strany v platnosti VP v pôvodnom znení.

Prenajímateľ a Nájomca sú povinní ku dňu riadneho alebo predčasného ukončenia nájomnej zmluvy urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody na predmete nájmu.

Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, z týchto VP, a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej s nájomnou zmluvou alebo s týmito VP, budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Prenajímateľ a Nájomca sa dohodil, že na riešenie sporov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, z týchto VP a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej s nájomnou zmluvou alebo s týmito VP sú príslušné súdy SR.

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie nájomnej zmluvy alebo týchto VP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej s nájomnou zmluvou alebo s týmito VP stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení nájomnej zmluvy, týchto VP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej s nájomnou zmluvou alebo s týmito VP. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byt nahradené.

Ak sa Prenajímateľ s Nájomcom písomne nedohodli inak, všetky zmluvy uzatvorené písomne medzi Prenajímateľom a Nájomcom môžu byť menene alebo doplňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Nájomca výslovne súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky voči Nájomcovi, a to bez ohľadu na to, či sú budúce alebo súčasné, podmienené alebo nepodmienené, bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú, ako aj bez ohľadu na to, či Prenajímateľ vzniesol v súvislosti s takouto pohľadávkou akúkoľvek požiadavku, alebo nie, alebo previesť na tretiu osobu akékoľvek svoje záväzky. Nájomca je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Prenajímateľovi alebo previesť svoje záväzky voči nemu na tretiu osobu výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa.